ภาชนะ

(ดูกระเป๋า | กระเป๋า | กระสอบ | กระเป๋าเดินทาง | ท้ายรถ)