เด็กดื้อรั้น

(ดูความสุรุ่ยสุร่าย | เด็กที่ปฏิเสธ)