คาน

ในความฝันคานเรือเป็นตัวแทนของผู้คนทางศาสนาความศรัทธาการยึดมั่นในศรัทธาของตนเองหรืออาจหมายถึงภาวะแทรกซ้อน (ดูแสง | เรือ)