ความยุติธรรม

(งดเว้น | ความเหมาะสม | ความยุติธรรม | ความซื่อสัตย์ | ความไม่ลำเอียง | การลาออก) การเป็นพยานถึงความอยุติธรรมที่ผู้มีอำนาจปฏิบัติในความฝันแสดงถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม อันที่จริงการได้เห็นผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรมในความฝันอาจบ่งบอกถึงความสะดวกสบายความสงบความสงบการปกป้องสังคมหรืออาจหมายถึงการพัฒนาของเมือง การอยู่ในความฝันอาจบ่งบอกถึงความจำเป็นในการแสดงความยุติธรรมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ถ้าคนที่ไม่เอาใจใส่หรือคนบาปหรือทรราชหรือผู้กดขี่เห็นว่าตัวเองมีความยุติธรรมในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จากบาปของเขา (โปรดดูความอยุติธรรม | ผู้พิพากษา | ผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรม)