Galia moschata

(น้ำมัน | น้ำหอมที่ทำจากส่วนผสมของมัสค์และแอมเบอร์กริส) การเจิมตัวเองด้วยกาเลียมอชชาตาในความฝันหมายถึงความสุขความสุขความสงบการยกย่องชมเชยและการเฉลิมฉลอง การเจิมตัวเองด้วยน้ำหอมนี้ในความฝันอาจหมายถึงการไปแสวงบุญที่นครเมกกะหรือให้บุตรชาย การสวม galia moschata ในความฝันยังสามารถบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานจากข้อกล่าวหาที่ผู้มีอำนาจจะตกทอด